Årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti vedtar ny politikk!

I helgen har Hordaland Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte siste årsmøte før partiet slår seg sammen med Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen er valgt til ny fylkesleder – og vil lede partiet i denne prosessen. Hun er den første kvinnelige fylkeslederen i Hordaland Arbeiderparti på 15 år.

Debatten på årsmøtet ble blant annet preget av et ønske om større innsats for sosial utjevning, fremtidens Vestland og en trygg barselomsorg i hele landet.

Gratis SFO og barnehage for alle barn

Barnehagen og skolefritidsordningen er viktige arenaer for inkluderng, fellesskap og læring gjennom lek og vennskap. Derfor bør skoledagen utvides, og foreldrebetaling i barnehage og skolefritidsordning må fjernes. 

Som fylkesleder i Hordaland Ap vil jeg jobbe for å synliggjøre at Arbeiderpartiet er et klart alternativ til høyresiden. Min hjertesak har alltid vært å utjevne sosiale forskjeller. Det gjør vi best ved å gi alle barn like muligheter. I barnehagen, i fellesskolen og ved å gi alle barn anledning til å delta på SFO, sier fylkesleder Marte Mjøs Persen.

Vestlandet skal styrkes

Stortinget og fylkestingene i Sogn og Fjordane og Hordaland har vedtatt at de to fylkene skal slås sammen fra og med 1. januar 2020. Vestlandet er en region med mange fortrinn. Vi har store naturressurser og sterke næringer som fornybar kraftproduksjon, olje og gass, verfts- og leverandørindustri, prosessindustri, fiskeri, oppdrett, turisme og landbruk.

Med utgangspunkt i våre verdifulle naturressurser og enorme konkurransefortrinn er jeg overbevist om at vi sammen skal styrke Vestlandet i tiden fremover. Vi skal sikre et godt og fremtidsrettet utdanningstilbud og nok læreplasser til alle ungdommer, et spennende kulturliv og gode rammer for næringsutvikling i hele vårt nye fylket, sier fylkesleder Marte Mjøs Persen.

Et trygt føde- og barseltilbud i hele landet

Svangerskaps-og barselomsorgen er en viktig kommunal oppgave, og det er positivt at kommunene nå oppbemanner helsesøster- og jordmortjenesten. Oppbemanning av disse tjenestene skal imidlertid ikke gå utover den nødvendige tiden både barn og foreldre trenger på sykehuset i forbindelse med fødsel. Hordaland Arbeiderparti er bekymret for hvordan kortere liggetid på sykehus vil påvirke barselomsorgen, andelen kvinner som ammer og økningen i fødselsdepresjon.

Alle kvinner i Norge skal være trygge på at de får et godt fødsel- og barseltilbud. Antall timer nybakte mødre får tilbringe på sykehus skal ikke avgjøres av økonomiske hensyn eller sykehusets valgte arealløsninger, men kvinnens behov for oppfølging og helsehjelp. Jeg forventer at helseminister Bent Høie (H) kommer på banen og garanterer at ikke barselomsorgen skal bli en salderingspost, sier nyvalgt fylkesleder i Hordaland Arbeiderparti, Marte Mjøs Persen.