«Odda-modellen» bør bestå!

Torgeir Micaelsen har et klart råd til helseministeren: «Odda-modellen» bør bestå!

Torgeir Micaelsen

-        Vårt råd til helseministeren står fast og er krystallklart: Den såkalte «Odda-modellen» bør bestå, usikkerheten som hefter ved det foreslått endringene er for store. Etter at Helse Vest har valgt å gå videre med prosessen, er det opp til regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om forslaget stoppes eller endres. Med sykehusmodellen stortinget har vedtatt, er det fulle politiske, juridiske og operative ansvaret lagt til regjeringen.   

 -        Det er Helseministeren som skal holdes ansvarlig for at Stortingets vedtak blir ivaretatt. Vi forutsetter at H/Frp-regjeringen ikke ønsker å utfordre flertallet på stortinget og i styringsdialogen med sykehuset gjør det klart hva Stortinget har ønsket gjennom sin behandling av Nasjonal helse og sykehusplan.   

 -        Vi har hele tiden gitt klar beskjed om at vi ikke ønsker denne type situasjoner inn i Stortinget. Vi kan ikke styre sykehusene våre ved at Stortinget skal ta stilling til konkrete avgjørelser om enkeltavdelinger på enkeltsykehus. Vi redegjorde i bredde for vårt syn gjennom behandlingen av nasjonal helse og sykehusplan. Vi har klart gitt uttrykk for vårt syn og vårt råd. Nå mener vi han som er ansvarlig må på banen, og ber statsråden klargjøre hvordan H /Frp-regjeringen har til hensikt å følge opp Stortingets vedtak.   

-        Jeg minner om at Odda sykehus allerede i Nasjonal ble pekt på som et spesielt tilfelle. På tross av et lite opptaksområde, tilsier geografi og vær at sykehuset må vurderes særskilt. Sykehuset var derfor ikke satt på den listen over sykehus helseministeren foreslo å endre.   -        Ap har hele tiden vært opptatt av å finne gode, fleksible modeller for lokal beredskap på det enkelte sykehus. Men modellen Helse Vest nå har vedtatt gir ikke et tilstrekkelig betryggende opplegg og etterlater for mange ubesvarte spørsmål.   

 -        Arbeiderpartiet anser det som et ufravikelig krav at et akuttsykehus skal ha beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering samt håndtering av akutte hendelser. Arbeiderpartiet mener modellen som i dag er etablert i Odda svarer på det Stortinget har vedtatt og bør videreføres til neste utviklingsplan skal diskuteres.